Economics & Sociology

ISSN: 2071-789X eISSN: 2306-3459 DOI: 10.14254/2071-789X
Index PUBMS: f5512f57-a601-11e7-8f0e-080027f4daa0
Article information
Title: The Use by Large Polish Organizations of Information about CSR Activities in e-Recruitment
Issue: Vol. 10, No 2, 2017
Published date: 06-2017 (print) / 06-2017 (online)
Journal: Economics & Sociology
ISSN: 2071-789X, eISSN: 2306-3459
Authors: Kinga Wołodźko
University for Finance and Management

Jacek Woźniak
University for Finance and Management
Keywords: CSR, CSR in Poland, e-recruitment, employer branding, ITC methods in HR
DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-2/4
Index PUBMS: cf51e2c9-004b-11e8-94c4-fa163e5d4f72
Language: English
Pages: 47-60 (14)
JEL classification: L25, J20, J21, J23, M51
Website: http://www.economics-sociology.eu/?494,en_the-use-by-large-polish-organizations-of-information-about-csr-activities-in-e-recruitment
Licenses:
Abstract

One of the advantages of e-recruitment is broadening the scope of information used to improve the organization’s image; information about the organization’s Corporate Social Responsibilities (CSR) is a tool usually recommended for this. The article proves that e-recruitment tools and CSR information are less widely used by the largest Polish companies than the public believes, and that such information could improve employer brand. Two types of data are used: the results of an e-survey concerning the perception of company attractiveness as an employer, based on its CSR activities (a sample of 1054 young Polish professionals and students), and direct observation of 300 websites of the biggest Polish enterprises. Less than 30% of the biggest companies publish information about their CSR activities on their websites, while for about 2/3 of potential candidates, such information would attract them to submit their application to this company (ceteris paribus). No gender difference were found.

Bibliography

1. Adamiak, P. (2014). Zaangażowanie społeczne Polaków i Polek (Social engagement of Poles both gender). Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

2. Basu, K., Palazzo, G. (2008). Coraporate Social Responsibility: A process model of sensemaking. Academy of Management Review, 33(1), 122-136.

3. Bołtromiuk, A. (2009). Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój (Ecological awareness of Poles). Warszawa: Wyd.InREkorozwoju.

4. Berrone, P., Gomez-Mejia, L. R. (2009). The Pros and Cons of Rewarding Social Responsibility at the Top. Human Resource Management, 48(6), 959-971.

5. Cyran, K., Dybka, S. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility as a limiting factor of the company’s development). Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 63(14), 7-18

6. Flammer, C. (2013). Corporate Social Responsibility and Shareholder Reaction: The Environmental Awareness of Investors. Academy of Management Journal, 56(3), 758-81.

7. Godfrey, P. C., Merrill, C. B., Hansen, J. M. (2009). The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Shareholder Value: An Empirical Test of the Risk Management Hypothesis. Strategic Management Journal, 30(4), 425-445.

8. Husted, B. W. (2014). Corporate Social Responsibility Practice from 1800-1914: Past Initiatives and Current Debates. Business Ethics Quarterly, 25(1), 125-141.

9. Kang, C., Germann, F., Grewal, R. (2016). Washing Away Your Sins? Corporate Social Responsibility, Corporate Social Irresponsibility, and Firm Performance. Journal of Marketing, 80(2), 59-79.

10. Kahreh, M, Babania, A., Tive, M., Mirmehdi, M. S. (2014). An examination to effects of Gender Differences on the Corporate Social Responsibility (CSR). Procedia – Social and Behavioral Sciences, 109, 664-668.

11. KPMG (2013). The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013. Available at: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/Articles Publications/corporate-responsibility/Documents/corporate-responsibilityreporting-survey-2013-v2.pdf (reffered

12. KPMG (2014). Społeczna Odpowiedzialnosć Biznesu: fakty I opinie (Corporate social responsibility: facts and opinions). Available at: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/11/Raport-Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-fakty-a

13. Leszczyńska, A. (2011). Programy zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach – praktyka czy retoryka? (Sustainable Development Programs – practice or rhetoric?). Nowe tendencje w zarządzaniu, 2, 129-145. Lublin: KUL.

14. Lievens, F. (2007). Employer Branding in the Belgian Army: The Importance of Instrumental and Symbolic Beliefs For Potential Applicants, Actual Applicants, and Military Employees. Human Resource Management, 46(1), 51-69.

15. Locke, I., Seele, P. (2016). The credibility of CSR (corporate social responsibility) reports in Europe. Evidence from a quantitative content analysis in 11 countries. Journal of Cleaner Production, 122, 186-200.

16. Matten, D., Moon, J. (2008). „Implicit” and „Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.

17. Marquis, C., Qian, C. (2014). Corporate social responsibility reporting in China: symbol or substance? Organization Science, 25(1), 127-148.

18. PARP (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Available at: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf (reffered on 01/05/2016).

19. Pfieffelmann, B., Wagner, S.H., Libkuman, T. (2010). Recruiting on Corporate Web Sites: Perceptions of Fit and Attraction. International Journal of Selection and Assessment, 18(1), 40-47.

20. PulsHR 2016, CSR w Polsce – rekord wśród społecznie odpowiedzialnych (CSR in Poland – record among socially responsible). Available at: http://www.pulshr.pl/csr/csr-w-polsce-rekord-wsrod-spolecznie-odpowiedzialnych,33608.html (reffered on 07/05/2016).

21. Runiewicz-Wardyn, M. (2008). Towards building e-learning environment in Poland. WaiP, Warszawa.

22. Skrzypek, E., Saadi, N. (2014). Motywacje versus korzyści CSR z perspektywy polskich spółek giełdowych (CSR motivations vs. benefits according to Polish listed companies). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach seria: Admini

23. Strohmeier, S., Kabst R. (2009). Organizational adoption of e-HRM in Europe: An empirical exploration of major adoption factors. Journal of Managerial Psychology, 24(6), 482-501.

24. Wołodźko, K. (2014). Ocena wpływu wybranych wartości osobistych jako czynników zwiększających atrakcyjność organizacji w procesie rekrutacji internetowej (Individual values and attractivness in e-recruitment), unpublished MA thesis, WSFiZw Warszawie.

25. Woźniak, J. (2013). Rekrutacja – teoria i praktyka (Recruitment – theory and practice). Warszawa: PWN.

26. Woźniak, J. (2014a). On sponsoring and CSR involvement. Two theories explaining their effects on a company’s attractiveness for candidates. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 16(2), 57-72.

27. Woźniak, J. (2014b). On e-Recruitment and Four Ways of Using Its Methods, Proceedings of the 8th International Scientific Conference “Business and Management 2014. Vilnius Gediminas Technical University. Available at: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/

28. Woźniak, J. (2014c). Crowdsoursing – IV etap rozwoju rekrutacji internetowej (Crowdsourcing as the 4thlevel of e-recruitment). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 96/14(1), 41-55.

29. Woźniak, J. (2015a). Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi (Gamification in People Management). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 103(15)(2), 11-33.

30. Woźniak, J. (2015b). The Use of Gamification at Different Levels of E-Recruitment. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 3(2), 257-278.

31. Woźniak, J. (2016). Internetowa rekrutacja społecznościowa i jej rozpowszechnienie (Social e-recruitment and its scope). Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 16(1), 9-23.

32. Woźniak, J. (2017). Wpływ informacji o działaniach CSR firmy na decyzje jej potencjalnych pracowników różnej płci (The impact of information regarding CSR activities on decissions of prospect employees with different gender). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

33. Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne (Modern motivational systems). Warszaw: PWN.

34. Żychlewicz, M. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility as a Strategy of Polish Companies). Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, 858(11), 281-289.