Economics & Sociology

ISSN: 2071-789X eISSN: 2306-3459 DOI: 10.14254/2071-789X
Index PUBMS: f5512f57-a601-11e7-8f0e-080027f4daa0
Article information
Title: The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success. A Case Study of Cracow
Issue: Vol. 10, No 2, 2017
Published date: 06-2017 (print) / 06-2017 (online)
Journal: Economics & Sociology
ISSN: 2071-789X, eISSN: 2306-3459
Authors: Renata Seweryn
Cracow University of Economics

Agata Niemczyk
Cracow University of Economics

Krzysztof Firlej
Cracow University of Economics
Keywords: social media, path modelling, accommodation, companionship, tour guide services
DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-2/19
Index PUBMS: dd80cf04-004f-11e8-94c4-fa163e5d4f72
Language: English
Pages: 252-266 (15)
JEL classification: L82, D01, C55, Z30
Website: http://www.economics-sociology.eu/?509,en_the-role-of-social-media-in-an-assessment-of-the-factors-of-a-tourist-des-tinations-success.-a-case-study-of-cracow
Licenses:
Abstract

The aim of the article is to verify the thesis that the social media as a source of information and promotion affect an economic success of a tourist destination. Path modelling allowes to prove that although the social media do not directly influence an economic success of a destination, their role reveales in an indirect effect by an organization of a tourist’s stay. Therefore a function of the social media becomes important in such aspects as the length of a stay, a place of accommodation, the number of persons accompanying in a travel and the use of a tour guide services. The biggest influence on the organization of a stay has the first variable that is the length of a stay. To conclude, a well planned offer of products will decide about the duration of a stay, thus guests expenses which will translate into an economic success of a destination.

Bibliography

1. Aeker, D. A. & McLoughlin, D. (2007). Strategic market management. Chichester: John Wiley&Sons.

2. Borkowski, K. (ed.) (2015). Tourist movement in Cracow in 2015 (Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku). Cracow: MOT. Retrieved January 01, 2016 from http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949.

3. Capon, N. (2001). Key account management and planning. New York: The Free Press.

4. Cheverton, P. (2001). Key account management. How to receive a main supplier status? (Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy?). Cracow: Dom Wydawniczy ABC – Oficyna Ekonomiczna.

5. Cheverton, P. (2006). Effective techniques to win key accounts (Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów). Gliwice: Helion.

6. Cwalina, W. (2000). Application of structural equation modelling in social studies (Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych). Poland: StatSoft. Retrieved April 10, 2013 from http://www.statsoft.pl/czytelnia/badanianaukowe/d4sp

7. Czubała, A. (ed.) (2012). The basics of marketing (Podstawy marketing). Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

8. Dębińska-Cyran, I., Hołub-Iwan, J. & Perenc, J. (2004). Customer relationship management (Zarządzanie relacjami z klientem). Warsow: Difin.

9. Firlej, K. & Żmija, D. (eds.) (2015). 21st century consumer – I think and buy (Konsument XXI wieku – myślę i kupuję). Tarnów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

10. Gołata, E. (1992). A possibility of path analysis application in demography (Możliwości zastosowania analizy ścieżkowej w demografii). Demographic Studies, 4(110), 225-242.

11. Gosselin, D. P. & Bauwen, G. A. (2006). Strategic account management: customer value creation through customer alignment. Journal of Business & Industrial Marketing, 21(6), 376-385.

12. Limits of competition (Granice konkurencji). Grupa Lizbońska (1996). Euromanagement, Polska Fundacja Promocji Kadr. Warszawa: Poltext.

13. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B., Anderson, R. L. & Tatham, R. L. (2007). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall.

14. Hausner, J., Kudłacz, T. & Szlachta, J. (1998). Identification of new problems concerning regional development of Poland (Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski). Warsaw: Biuletyn KPZK PAN.

15. Haythornthwaite, C. (2005). Social networks and Internet connectivity effects. Information, Communication, & Society, 8(2), 125-147.

16. Joreskog, K. & Sorbom, D. (1996). LISREL 8: User’s reference guide. Chicago, Scientific Software International.

17. Kaplan, A. M. & Haenlein M. (2010). Users of the world, unite! The chellendes and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.

18. Kaznowski, D. (2007). New marketing in the Internet (Nowy marketing w internecine). Warsaw: Difin.

19. Klasik, A. & Kuźnik, F. (2001). Competitive development of regions in Europa (Konkurencyjny rozwój regionów w Europie). In: Szymla, Z. (ed.) Towns and regions competitiveness (Konkurencyjność miast i regionów). Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w

20. Konarski, R. (2009). Models of stuctural equations (Modele równań strukturalnych). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

21. Korol, J. & Szczuciński, P. (2005). Models of stuctural equations and neural network in a sustainable development Medellin (Modele równań strukturalnych i sieci neuronowe w modelowaniu rozwoju zrównoważonego). Gorzów Wielkopolski: Akademickie Wydawnictwo

22. McAfee, A. (2009). Enterprise 2.0: New collaborative tools for your organization’s toughest challenges. Boston, MA: Harvard Business School Press.

23. McDonald, M. & Woodburn, D. (2007). Key Account Management. The definitive guide. Oxford: Elsevier.

24. Niemczyk, A. (2014). System products on a tourist market (Produkty systemowe na rynku turystycznym). In: Meyer, B. (ed.) The basics of a tourist market functioning (Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,

25. Niemczyk, A. & Seweryn, R. (2008). Media in the structure of travel destination information sources (by example of tourist movement studies in Cracow) (Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystyczn

26. Pareto, V. (1896). Cours d'economie politique. In: Bousquet, G. H. & Busino, G. (eds.) Oevres Completes de Vilfredo Pareto. Geneva: 1. Librairie Droz, 1964. Originally published 1896.

27. Peresadko, G., Pidlisna, O., Olefirenko, O., Karpishchenko, O. (2014). Marketing Researches of Social Communication Forms in the Dinamics of Human Development. Economics and Sociology, 7(1), 217-227.

28. Piercy, N. & Lane, N. (2009). Strategic customer management. Strategizing the Sales Organization, New York: Oxford University Press.

29. Piskorski, M. J. (2011). Social strategies that work. Harvard Business Review, 89(11), 116-122.

30. Porter, M. E. (1985). Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press.

31. Reichheld, F. F. (1996). Learning from customer defection. Harvard Business Review, 74(2), 56-69.

32. Reinartz, W. & Kumar, V. (2002). The mismanagement of customer loyalty. Harvard Business Review, 80(7), 86-94.

33. Rudawska, E. (2008). The importance of relationships with customers in the process of company value development (Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa). Rozprawy i Studia, 716. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwe

34. Safko, L. & Brake, D. K. (2009). The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for business success. New Jearsey: John Wiley & Sons Inc.

35. Sagan, A. (2003). Satisfaction and loyalty measuring model (Model pomiarowy satysfakcji i lojalności). Polska: StatSoft. Retrieved April 10, 2013 from http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/pomiarowy.pdf.

36. Seweryn, R. (2011). Methods of analysis of a customer value for a tourist reception area (Metody analizy wartości klienta dla obszaru recepcji turystycznej). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 857, 5-21.

37. Seweryn, R. (2015). A profile of a tourist acquiring information about destination from social media (by example of tourists visiting Cracow) (Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających K

38. Sroka, W. (2009). The use of structural equations modeling for the assessment of human capital impast on economic success of leading carpathian farms. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 4, 194-203.

39. Szwarc, K. (2005). Attempt to using path analisis to researching on poverty gap. In: Jajuga, K., Walesiak, M. (eds.) Taksonomia 12. Data classification and analysis – theory and application (Taksonomia 12. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosow

40. Tkaczyk, P. (2011). Recesses of a brand (Zakamarki marki). Gliwice: Helion.

41. Um, S. & Crompton, J. (1999). The Roles of Image and Preceived Constraints at Different Stages in the Tourist’s Destinantion Decision Process. In: Pizam, A., Mansfield, Y. (eds.). Consumer behavior in travel and tourism. New York-London-Oxford: The Howort

42. Wanhill, S. & Lundtorp, S. (2006). Time path analysis and TALC stage demarcation (pp. 138-149). In: Butler, R. (ed.). The Tourist Area Life Cycle: Conceptual and Theoretical Issues. Clevedon: Channel View Publications.

43. Żemła, M. (2010). Value for a customer in the process of competitiveness development in the area of tourist reception (Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej). Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlo

44. Zioło, Z. (2001). Competitiveness of towns in spatial system (Konkurencyjność miast w układach przestrzennych). In: Szymla, Z. (ed.). Competitiveness of towns (Konkurencyjność miast i regionów). Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

45. Zolkiewski, J. & Turnbull, P. (2000). Relationship portfolios – Past, present and future (pp. 289-304). In: Ford, D. (ed.). Understanding Business Marketing and Purchasing. London: Thomson Learning.